Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Değiştirme Programı FARABİ

2019-2020 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ İLANI

 

                                                                                                                                                                                                                                    EGE ÜNİVERSİTESİ

 
 
 
 
 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

2019 – 2020 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ HAREKETLİLİĞİ

 

TEMEL BİLGİLER

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluşturduğu “Yönetmelik ve Esas ve Usuller” ile ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

Farabi Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine örgün eğitim verilen yükseköğretim kurumlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

 

Öğretim Üyesi değişimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar ile (2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren durdurulmuştur.

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.01.2013 tarihli kararına göre, Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

 

Ayrıca tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.

 

 

Farabi Değişim Programından Yararlanmak İsteyen Bir Öğrenci Gittiği Kuruma Öğrenim Ücreti Öder Mi?

 

Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kayıtlarının bulunduğu kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar.

Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, öğrenci katkı payı dışındaki mali yükümlülüklerine tabidir.

 

 

İkinci Kez Farabi Öğrenci Değişim Programı Faaliyeti ve Süresi

 

Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinin her biri ayrı eğitim öğretim kademesini ifade eder.) birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus ve sadece bir eğitim öğretim kademesinde ve aynı eğitim öğretim yılı içerisinde olmak üzere, en az bir, en fazla iki yarıyıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

 

Üniversitelerle kaç yarıyıl için öğrenci değişimi yapılacağı (bir veya iki yarıyıl) üniversiteler arasında yapılan protokollerle belirlenmektedir. Bu sürelere ve üniversite ile değişim gerçekleştirilebilecek programların bilgisine bu duyurunun ekinde yer alan 2019-2020 Değişim Programı Güncel Protokol Listesinden ulaşılabilecektir.

 

 

Başvuru Şartları

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî

şartlar şunlardır:

a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,

c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

d) Aynı eğitim öğretim kademesinde daha önce Farabi Değişim Programı değişimine katılmamış olmak. (Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler hariç.)

e) Gidilecek yükseköğretim kurumunun ilgili programında eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dil ise ilgili dilde yeterliliği gösteren belgeye sahip olması gerekir. (Gidilecek üniversitenin Farabi duyurularında yer alan bölümlerin yabancı dil şartları incelenmelidir.)

 

 • 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.
 • Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir.
 • Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz bir not ortalaması oluşmamış öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.
 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
 • Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intörn) öğrencileri Farabi Değişim Programı’ndan faydalanamazlar.
 • Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.

 

 

Öğrenci Değişimi Başvurularının Değerlendirilmesi

 

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına gidecek veya diğer yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.

 

Değerlendirmede, gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.

 

Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

 

Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

 

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları kurum Farabi koordinasyon ofislerince İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerin Farabi Programından sorumlu bölüm/Fakülte koordinatörlerine değerlendirilmek üzere gönderilir.

Sonuçlar her iki yükseköğretim kurumunun ilgili internet sayfalarında Farabi Değişim Programı çalışma takviminde belirtilen tarihlere göre ilan edilir. 

 

İlgili Akademik yıl için YÖK tarafından Üniversitelere tahsis edilen toplam bütçe belli olana kadar başvurusu kabul edilen öğrenciler kurum Farabi koordinasyon ofisleri tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına “aday öğrenciolarak bildirilir. Başvurular YÖK Farabi Koordinasyon Birimi tarafından incelenip değerlendirilerek Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile resmiyet kazanır.

 

 

Özel Burslu ya da Burssuz Öğrenci Değişimi

 

Öğrenci değişimi için kendilerine ayrılan ödeneğin yetersiz kalması durumunda, yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı protokollerinde değişim için yeterli öğrenci kontenjanları bulunması şartıyla, kendi imkânlarını ya da başka kaynakları kullanarak öğrenci değişimini özel burslar yoluyla gerçekleştirebilecekleri gibi talep olması durumunda burssuz olarak öğrencilerin Farabi Değişim Programı faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlayabilirler. Özel burslu ya da burssuz yararlanmak isteyen öğrencilerin de belirtilen başvuru şartlarını taşımaları ve belirtilen başvuru süreçlerinden geçmiş olmaları gerekmektedir.

 

Hareketlilikten burssuz olarak (kendi imkanları ile) yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru belgelerine ilaveten bu taleplerine ilişkin dilekçelerini ilgili Farabi bölüm koordinatörlerine teslim etmelidirler. Öğrencinin talebine ilişkin dilekçesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Kurul Kararı ile Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne iletilir.

 

 

Burslar ve öğrenime ilişkin diğer hususlar:

 

Farabi değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

 

Farabi Değişim Programı kapsamında burslu Farabi Değişim Programı lisans öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs tutarının %70'i belirlenen süre boyunca aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

 

Gidilecek yükseköğretim kurumundan kabul belgesi alan öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi yükümlülüklerini üstlenmiş sayılırlar. Kabul belgesi aldığı halde gidilecek yükseköğretim kurumunda mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir. Varsa yapılan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim kademesinde bir daha burslu ya da burssuz Farabi Değişim Programı öğrencisi olamazlar.

 

Kabul Belgesi almış Farabi Değişim Programı öğrencileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi, kayıt yenileme döneminde gidecekleri yükseköğretim kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar.

 

 

 

2019-2020 Eğitim – Öğretim Yıl Farabi Öğrenci Değişimi Programı Başvuru ve Süreç Takvimi

 

Ege Üniversitesi Tarafından Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Başvurularının Alınması

 

1-15 Mart 2019

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

4 Nisan 2019

Ege Üniversitesi’ne Gelecek Öğrencilerin Yabancı Dil Sınavına Alınması

Sınav Yeri

10 Nisan 2019/ 13:30

 

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2019

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2019

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2019

 

 

2019-2020 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Süresince Burslar

 

            18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında değişime katılacak tüm öğrencilere aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmesine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.02.2019 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabi istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır. Bu nedenle programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler herhangi bir kamu veya özel teşebbüste çalışılmadığını gösteren resmi geçerliliği olan bir belge ile Çalışma ve Bildirim Dilekçesini henüz başvuru aşamasında kayıtlı oldukları Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletir.

 

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

Gelen Öğrenci Başvuru Şekli:

Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler başvurularını belirlenen tarihler arasında kendi üniversitelerinin Farabi Koordinatörlüklerine başvurarak gerçekleştirecektir. Başvurular iki üniversite arasında resmi olarak gönderilecektir. Bu nedenle; şahsen başvuru, posta ya da e-posta ile gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Gelen Öğrenci Başvuru Belgeleri:

1. İmzalı ve resimli ‘Aday Öğrenci Başvuru Formu’ (1 adet) (Ekler bölümünde yer almaktadır.)

2. Güncel Transkript (1 adet)

3. Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara Farabi değişim programı kapsamında gelmek isteyen öğrenciler için, aşağıda yer alan ulusal veya uluslararası dil sınavlarının birinden alınmış yabancı dil belgesi (1 adet). Üniversitemizce eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgelerinden (*) herhangi birine sahip olmayan başvuru sahiplerinin 10 Nisan 2019 tarihinde saat 13:30’da Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda düzenlenecek olan yabancı dil sınavına katılmaları gerekmektedir.

 

Ege Üniversitesi Tarafından Kabul Edilen İngilizce Yeterlik Sınavları Eş Değerlik Tablosu

Avrupa Ortak Dil

Çerçevesi Seviyeleri

YDS Puanı

YÖKDİL

Puanı

EGEPT

A1

             30

 

 

           30

 

 

20

A1+

             45

 

 

           45

 

 

40

A2

             50

 

 

           50

 

 

60

A2+

             55

 

 

           55

 

 

65

B1

             60

 

 

           60

 

 

70

B2

  75

 

 

 

   75

 

 

 

80

C1

95

95

95

C2

100

100

100

 

* ÖSYM’nin 22 Ocak 2016 tarihli yazısı ile yeniden güncellenmiştir. Aşağıda adı geçen sınavların denklik tablosuna bu linkten ulaşılabilecektir:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

 

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language (internet-based)

CPE: Certificate of Proficiency in English Exam(Cambridge)

CAE: Certificate in Advanced English Exam (Cambridge)

PTE Academic: Pearson Test of English - Academic

YDS: Foreign Language Proficiency Exam

KPDS: Foreign Language Proficiency Exam forTurkish State Employees

ÜDS: Turkish Interuniversity Board Foreign Language Exam

CEF: Common European Framework

EGEPT: Ege University English Proficiency Test

(Ege Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı)

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerin muaf olma koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu usul ve esaslarında belirtilmiştir.

 

 

Üniversitemizde kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlar aşağıda belirtilmiştir.

 

KISMEN YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN PROGRAMLAR

Fen Fakültesi (Tüm Bölümler),

Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği),

Edebiyat Fakültesi (Psikoloji, Sosyoloji) (2016 yılından itibaren Sosyoloji programının eğitim dili Türkçe olmuştur, bu nedenle 2016 öncesi kayıtlılar kısmen İngilizce verilen programa tabidirler),

Hemşirelik Fakültesi,

Eğitim Fakültesi (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık),

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler),

 

TAMAMEN YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN PROGRAMLAR

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

 

Not: Kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuran öğrencilerden başvuru koşullarını sağlayıp, ulusal veya uluslararası yabancı dil belgelerine sahip olmayan ve sınava girmesi gereken öğrencilerin listesi ile söz konusu yabancı dil sınavına ilişkin sonuçlar Üniversitemiz Farabi internet sayfasında (www.farabi.ege.edu.tr) ilan edilecektir.

 

Not: Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi yıllık sistemde eğitim verilmektedir. Bu programlara başvuru yapacak öğrencilerin programları yıllık sistemde eğitim veriyor olmalıdır.

 

 

Gelen Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi ve İlanı:

 

 • Protokolümüz olan üniversitelerden Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne gelen ve başvuru koşullarını sağlayan öğrenci başvuruları değerlendirilmek üzere Üniversitemizin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerin Farabi Programından sorumlu bölüm/birim koordinatörlerine gönderilir.
 • Söz konusu değerlendirmeye alınan öğrencilerin başvurularına ilişkin KABUL/RET sonuçları Üniversitemiz internet ana sayfası (www.ege.edu.tr) ve Farabi internet sayfasında (www.farabi.ege.edu.tr) ilan edilir.

Önemli Not: Protokolümüz olmayan üniversitelerden gelen başvurular ile başvuru koşullarını sağlamadığı Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi tarafından tespit edilen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır ve ilgili üniversitelere yazı ile bildirilecektir.

 

 

 

İLETİŞİM

 

Adres:

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi

35040 Bornova/İZMİR

 

Kurumsal e-mail adresi: farabi@mail.ege.du.tr

 

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Özlem TUNCAY

E-mail: ozlem.tuncay@ege.edu.tr

 

Farabi Değişim Programı Gelen – Giden Öğrenci Sorumlusu Tuğba KARADENİZ

Tel: 0 232 311 1082 E-mail: tugba.karadeniz@ege.edu.tr

                                                  

Farabi Değişim Programı Kurumlararası Protokoller ve Burs Ödemeleri Sorumlusu Çağrı LİMAN

Tel : 0 232 311 1084 E-mail: cagri.liman@ege.edu.tr

 

EKLER

Aday Öğrenci Başvuru Formu

2019/2020 Farabi Değişim Programı Güncel Protokol Listesi

Farabi Koordinatörleri Listesi

Farabi Değişim Programı YÖK Yönetmeliği

YÖK Yürütme Kurulu Kararı